Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem/Administrasjon/Kommunereform

INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE

Evenes, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland, Tjeldsund og Harstad kommuner tar sikte på å slå seg sammen senest 01.01. 2020. Det er kommunestyrene i de respektive kommunene som endelig vedtar om kommunene skal søke om ny kommune. Avtalepartene er orientert om at flere kommuner også vurderer andre alternativ, inklusive å bestå som egen kommune.

Mål for den nye kommunen

Den nye kommunen skal utvikles gjennom en innovativ prosess i trepartssamarbeidet mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Målet i prosessen er nyvinning gjennom medvirkning internt og eksternt.

Hovedmål:

1.         Et sterkt lokaldemokrati

2.         Et godt og tilgjengelig tjenestetilbud

3.         Effektiv ressursbruk og frigjøring av ressurser til tjenesteyting

4.         Mer samordnet samfunnsplanlegging

 

Med dette forstås:

Et sterkt lokaldemokrati

 • Økt lokalpolitisk innflytelse over spørsmål av betydning for kommunen og innbyggerne

 • Høy politisk deltakelse med et aktivt lokaldemokrati og tydelige medvirkningsorganer

 

Et godt og tilgjengelig tjenestetilbud

 • Gode og brukerorienterte kommunale tjenester med tilstrekkelig kapasitet.

 • Tjenestetilbud som helse og omsorg, barnehage, kultur- og fritidstjenester og skole skal være geografisk nært der folk bor

 • En administrasjon med kapasitet og kompetanse til å yte service til innbyggerne

 • Relevant kompetanse med sterke fagmiljøer, god ledelse samt god internkontroll

 • Tilstrekkelig distanse for å skape objektivitet mellom saksbehandlere og innbyggere

 • Gjøre hverdagen enklere for innbyggerne

 • Den nye kommunen skal være bedre i stand til å påta seg nye oppgaver

 • Folkehelseperspektivet legges til grunn for alle politiske vedtak

   

Effektiv ressursbruk og frigjøring av ressurser til tjenesteyting

 • Større kostnadseffektivitet i den kommunale oppgaveløsningen/tjenesteproduksjonen

 • Overføring av ressurser (økonomisk og personalmessig) fra administrasjon til direkte tjenesteproduksjon

 

Mer samordnet samfunnsplanlegging

 • En mer helhetlig areal- og transportplanlegging slik at natur- og miljøressursene i hele området kan forvaltes på en bærekraftig måte

 • En helhetlig og bærekraftig kommunal tilrettelegging for en offensiv næringsutvikling basert på videreutvikling av eksisterende næringsliv og etablering av ny næringsvirksomhet

 • Styrket regional konkurransekraft

 • En sterk felles bo- og arbeidsmarkedsregion

 • Tilstrekkelige beredskapsplaner og beredskapsløsninger

 • Styrket nasjonal og regional påvirkningskraft

...

Lese hele intensjonsavtalen i vedlegget under.

8. februar 2016
Sist oppdatert: 4. mai 2016
Powered by CustomPublish AS