Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem/Bolig og eiendom/Husbanken

Husbanken

Regjeringens visjon for boligpolitikken er at alle skal kunne bo trygt og godt. Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av politikken. Hovedmålene for Husbankens virksomhet er gitt i tildelingsbrevet fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Siden opprettelsen i 1946 har Husbanken gradvis endret seg fra en boligbank til en velferdsetat. Denne endringen gjenspeiler seg i de hovedmål som gjelder for bankens virksomhet. Husbanken skal være et kompetansesenter for boligpolitikk, og både de økonomiske virkemidlene og den kunnskap Husbanken formidler til sine brukere og samarbeidspartnere skal bidra til at målene for boligpolitikken og Husbankens arbeid nås.

Husbankens tilbyr ordninger for privat- personer, offentlig sektor, bolig- bransjen og forskingsaktører gjennom grunnlån, startlån, tilskudd og bostøtte.

Grunnlån

Fra husbanken.no : "Grunnlånet skal fremme universell utforming og miljø i nye og eksisterande bustader, finansiere bustader til vanskelegstilte og husstandar i etableringsfasen og sikre nødvendig bustadforsyning i distrikta." Les mer om grunnlån hos Husbanken. Det søkes direkte til Husbanken om Grunnlån.

Startlån

Startlån skal være et tilbud om finansiering til boligformål som det vanligvis ikke gis lån til i ordinære kredittinstitusjoner.

Startlån kan gis til: 

  • anskaffelse av bolig til topp, eller fullfinansiering 
  • refinansiering av dyre lån for å beholde boligen 
  • utbedring og tilpasning av bolig

Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for personer som er langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.
Les mer om startlån hos Husbanken.

Kontakt Rådhusekspedisjonen/Bygg-eiendomstjenesten i kommunen for nærmere informasjon og søknadsskjema. Du kan også søke elektronisk ved å følge linken ovenfor.

Tilskudd

Husbanken har tilskudd til mange bolig- og bygningsrelaterte formål. Les mer om tilskudd hos Husbanken

Etableringstilskudd:

Boligtilskudd til etablering i egen bolig er strengt behovsprøvd i forhold til økonomisk situasjon. Bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få boligtilskudd.

Kontakt Bygg-eiendomstjenesten i kommunen for nærmere informasjon og søknadsskjema

Tilpasningstilskudd:

Det kan gis tilskudd til mindre utbedringsarbeider og tilrettelegging av boliger for prioriterte grupper.

Kontakt Bygg-eiendomstjenesten i kommunen for nærmere informasjon og søknadsskjema.

Bostøtte

Fra husbanken.no: "Bostøtte er en statlig støtteordning for de som har høye boutgifter og lav inntekt. Nye regler fra 1. juli 2009 gjør at mange flere vil ha rett til bostøtte. Husbanken forvalter ordningen, men det er kommunen som mottar og behandler søknader. Bostøtte er en rettighet og det er enkelt og ubyråkratisk å søke. Hvis du får positivt vedtak, trenger du ikke å søke på nytt." Les mer om bostøtte hos Husbanken.

Kontakt Rådhusekspedisjonen/koordinerende enhet for nærmere informasjon og søknadsskjema.

4. februar 2011
Sist oppdatert: 26. april 2016
Powered by CustomPublish AS